CELE I ICH REALIZACJA


Celami stowarzyszenia są:

Odkrywanie i łączenie potencjału drzemiącego w ludziach, wyzwalanie ich twórczej energii.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i narodowej tradycji.

Działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej miasta ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej.

Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu starachowickiego.

Aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych.

Działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości.

Działania na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia.

Promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej.

Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna.

Propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.

Działalność wspierająca rozwój turystyki.

Współtworzenie kultury i wizerunku miasta oraz dbanie o jego rozwój.

Promocja miasta i regionu.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

Organizowanie i współorganizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, wernisaży, paneli dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów, widowisk artystycznych, akcji charytatywnych oraz innych imprez.

Organizowanie kursów, szkoleń i konkursów.

Organizowanie działań o charakterze wolontariatu.

Organizowanie rajdów, wycieczek i innych form wypoczynku.

Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych.

Prowadzenie działalności wydawniczej.

Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia.

Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

Publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami stowarzyszenia.

Prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa powiatu starachowickiego i okolic.

Współpraca z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji o realizowanych przez stowarzyszenie projektach i akcjach.

Buy now