STATUT STOWARZYSZENIA

Misja

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań kreujących społeczeństwo obywatelskie. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, działanie dla wspólnych idei i na rzecz lokalnej społeczności. Tworzenie pozytywnego wizerunku miasta i regionu. Największym kapitałem Stowarzyszenia LOKALNI.PL są ludzie, którzy je tworzą – eksperci w swoich dziedzinach, pełni pasji, pomysłów, energii i zaangażowania.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: LOKALNI.PL W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej regionu starachowickiego.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia są Starachowice. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar powiatu starachowickiego. Dla właściwości realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

§ 5

Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak, logo, pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celami stowarzyszenia są:

 1. Odkrywanie i łączenie potencjału drzemiącego w ludziach, wyzwalanie ich twórczej energii.

 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 3. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i narodowej tradycji.

 4. Działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza.

 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej miasta ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej.

 6. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu starachowickiego.

 7. Aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych.

 8. Działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości.

 9. Działania na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych.

 10. Promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia.

 11. Promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej.

 12. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna.

 13. Propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.

 14. Działalność wspierająca rozwój turystyki.

 15. Współtworzenie kultury i wizerunku miasta oraz dbanie o jego rozwój.

 16. Promocja miasta i regionu.

§ 8

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie i współorganizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, wernisaży, paneli dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów, widowisk artystycznych, akcji charytatywnych oraz innych imprez.

 2. Organizowanie kursów, szkoleń i konkursów.

 3. Organizowanie działań o charakterze wolontariatu.

 4. Organizowanie rajdów, wycieczek i innych form wypoczynku.

 5. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 7. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia.

 8. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

 9. Publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami stowarzyszenia.

 10. Prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa powiatu starachowickiego i okolic.

 11. Współpraca z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji o realizowanych przez stowarzyszenie projektach i akcjach.

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która przedstawi pozytywną opinię jednego członka Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarującą pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie.

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

d) regularnego opłacania składek.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jako członkowie zwyczajni.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 21

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

b) wykluczenia uchwałą Zarządu.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 22

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków.

b) Zarząd.

c) Komisja rewizyjna.

§ 24

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 25

Pierwszy skład Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają powołane na zebraniu założycielskim.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 28

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 29

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 30

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

b) uchwalanie zmian statutu.

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

f) uchwalanie budżetu.

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia.

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władzę.

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 32

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 33

Zarząd składa się z od 5 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Skład zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

§ 34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu.

§ 35

Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów statutowych.

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

c) sporządzanie planów pracy i budżetu.

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia.

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

h) przyjmowanie i skreślenie członków.

§ 37

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu oraz pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 3. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 39

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej.

§ 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu.

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz

zebrania Zarządu.

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 41

W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 42

Majątek stowarzyszenia powstaje z:

a) darowizn, spadków, zapisów.

b) dotacji i ofiarności publicznej.

c) wpływów z działalności statutowej.

d) ze składek członkowskich.

§ 43

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd może dysponować zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 44

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.

§ 45

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 46

Zabrania się :

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa.

 2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 47

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy:

a) prezesa i jednego członka zarządu

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną wielkością głosów (trzech piątych) wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 49

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 50

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

8

Buy now